9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). W kolejnym etapie legislacyjnym projektem zajmie się parlament. Według aktualnego projektu obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

Poniżej przypominamy najistotniejsze zagadnienia wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (przygotowane w oparciu o projekt z 14.03.2023 r. opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji).

  • KSeF będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. dla podatników VAT posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, jeśli to stałe miejsce prowadzenia działalności będzie uczestniczyło w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę.
  • KSeF dla podatników zwolnionych od podatku VAT podmiotowo lub przedmiotowo będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
  • Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
  • W przypadku awarii KSeF faktury (w tym faktury korygujące) będzie można wystawiać w trybie offline poza KSeF i przesyłać je do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii.
  • W przypadku awarii po stronie podatnika albo okresie trwania niedostępności KSeF projekt przewiduje możliwość wystawiania faktur (w tym faktur korygujących) w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktur do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich wystawienia.
  • Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z KSeF będą stosowane od 1 stycznia 2025 r.
  • Faktury (w tym również e-faktury) będą mogły nadal być wystawiane do 60 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego; przeliczenia na PLN będzie się dokonywać według kursu średniego danej waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
  • Podatnicy zobowiązani do stosowania e-faktur będą mogli wystawiać faktury uproszczone (z kwotami do 450 zł albo 100 euro), tym paragony fiskalne uznane za faktury, do 31 grudnia 2024 r.
  • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
  • Faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS również będą wyłączone z KSeF.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.