W dniu 21 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w formie odpowiedzi na pytania w zakresie informacji o cenach transferowych TPR (Informator TPR – edycja czwarta, dostępny pod niniejszym linkiem).

W Informatorze TPR Ministerstwo Finansów po raz pierwszy udzieliło odpowiedzi na szereg pytań podatników dotyczących praktycznych aspektów podpisania i złożenia Informacji TPR.

Dla przypomnienia – podatnicy do końca stycznia 2024 złożą Informację TPR na nowych zasadach obowiązujących w stosunku do lat podatkowych, które rozpoczęły się po 31.12.2021 r. Informacja TPR zawiera bowiem oświadczenie o zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym i rynkowym charakterze cen transferowych i w związku z tym musi być podpisana przez podatnika (w przypadku osób fizycznych) lub kierownika jednostki tj. wyznaczonego członka zarządu. Ponadto podatnicy po raz pierwszy złożą TPR korzystając z nowego formularza interaktywnego online udostępnionego przez Ministerstwo Finansów 30.10.2023 r.

Aby podpisać i złożyć Informację TPR, korzystając z formularza interaktywnego online, należy wykonać następujące kroki:

  1. Wypełnić wszystkie niezbędne dane w formularzu interaktywnym online i kliknąć przycisk funkcyjny „Akceptuj i wyślij”;
  2. W kolejnym kroku należy pobrać dokument XML na dysk (przycisk „Pobierz plik”) i podpisać pobrany dokument XML;
  3. Podpisany dokument należy dodać z powrotem do strony;
  4. Po poprawnym załadowaniu dokumentu, system automatycznie przekieruje na stronę wysyłki.

W przypadku podatników będących osobami prawnymi Informacja TPR może zostać podpisania wyłącznie przez kierownika jednostki, członka organu wieloosobowego lub profesjonalnego pełnomocnika.

Informację TPR można podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby podpisać Informacje TPR niezbędne jest pełnomocnictwo UPL-1, zarejestrowane uprzednio we właściwym urzędzie skarbowym.

W Informacji TPR nie ma możliwości złożenia wielu podpisów – może ją podpisać wyłącznie jedna osoba. Nie zwalnia to jednak pozostałych członków organu z odpowiedzialności za niezłożenie informacji TPR.

Obowiązek oraz forma wyboru członka organu wieloosobowego do podpisania informacji TPR nie zostały uregulowane. Fakt złożenia informacji przez członka organu zostanie uznany jako działanie właściwe, chyba że jednostka przedstawi dowód na wyznaczenie innej osoby. Dla celów dowodowych można utrwalić na piśmie fakt wyznaczenia osoby do złożenia informacji TPR, nie jest to jednak działanie obligatoryjne.

W przypadku nierezydentów, którzy pełnią funkcję kierownika jednostki istnieje możliwość podpisu informacji TPR. Dla tych celów nierezydent musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest certyfikowany przez podmioty wyznaczone przez dowolne państwo członkowskie UE. Oznacza to, że Informacje TPR-C można podpisać również z wykorzystaniem zagranicznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego certyfikowanego przez państwo UE. W danych podatnika wymagany jest identyfikator podatkowy zgodny eiDAS oraz ETSI EN 319 412-1 (pole Serial Number). Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego musi zawierać PESEL lub NIP osoby podpisującej. Nierezydent do podpisu Informacji TPR musi również posiadać pełnomocnictwo UPL-1.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.