Zgodnie z zaimplementowanymi do porządku krajowego przepisami Dyrektywy PS zwolnienie z opodatkowania WHT płatności dywidendowych przysługuje gdy spełnione są łącznie określone w ustawie wymogi.

Najważniejsze z nich to wymóg, aby odbiorca płatności:

  1. podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania w Polsce lub państwie członkowskim UE bądź EOG;
  2. nieprzerwanie przez 2 lata posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki wypłacającej dywidendę,
  3. nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W ostatnim czasie zapadło kilka niepokojących wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (vide: wyrok WSA z dnia 05.04.2023 o sygn. I SA/Lu 100/23, wyrok WSA z dnia 19.05.2023 o sygn. I SA/Lu 87/23, wyrok WSA z dnia 07.06.2023 o sygn. I SA/Lu 243/23) i należy spodziewać się dalszej serii negatywnych rozstrzygnięć tego sądu.

W ww. orzeczeniach WSA w Lublinie zrównał wymóg braku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na źródło ich osiągania z wymogiem efektywnego opodatkowania dywidend otrzymanych przez beneficjenta płatności w państwie jego siedziby. 

Takie stanowisko przeczy dotychczasowej wykładni zaimplementowanych do porządku krajowego przepisów Dyrektywy PS i jest zaskakujące, jeżeli weźmie się pod uwagę, że polski ustawodawca sam wybrał metodę zwolnienia z Dyrektywy PS w stosunku do dywidend wypłacanych na rzecz polskich spółek.

Na chwilę obecną negatywne wyroki WSA w Lublinie dotyczą odbiorców płatności dywidendowych z Holandii, Cypru i Luksemburga.

W dotychczasowych wyrokach WSA w Lublinie zanegował prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania:

  • w relacji do podmiotów holdingowych z Holandii z uwagi na fakt, iż korzystają one z tzw. participation exemption, czyli zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zysków spółek holenderskich związanych z udziałami i akcjami,
  • w relacji do luksemburskiego Reserved Alternative lnvestment Fund z uwagi na fakt, iż podlega on zwolnieniu przedmiotowemu w zakresie dochodu z posiadanych papierów wartościowych, stanowiących kapitał podwyższonego ryzyka, jak też dochód wynikający ze sprzedaży, wniesienia, likwidacji posiadanych papierów wartościowych stanowiących kapitał podwyższonego ryzyka,
  • w relacji do cypryjskiego podmiotu holdingowego z uwagi na fakt, iż korzysta on z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania odsetek oraz dywidend przewidzianych w przepisach cypryjskich.

Wszystkie przytoczone wyroki WSA są nieprawomocne i zostały zaskarżone przez strony postępowań do NSA.

Na bieżąco obserwujemy linię orzeczniczą WSA w Lublinie w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.