W połowie lutego 2024 r. zakończył się kolejny nabór wniosków w ramach rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Podatnicy chętnie korzystają z pomocy w ramach programu, jednak wciąż mają wątpliwości, czy otrzymane środki stanowią dla nich przychód do opodatkowania. W ich opinii, środki otrzymane w ramach programu z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji stanowią dotację z budżetu państwa zwolnioną z opodatkowania. Natomiast w opinii organów podatkowych środki przyznane w ramach takiego programu nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia. Linia interpretacyjna jest w tym zakresie jednolicie negatywna.

Na szczęście po stronie podatników stają wojewódzkie sądy administracyjne. Stanowisko korzystne dla podatników potwierdziły do tej pory wyroki wydane przez WSA w Warszawie (sygn. akt  III SA/Wa 2358/23), WSA Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 488/23), WSA Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 797/23), WSA Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 664/23) oraz WSA we Wrocławiu (sygn. Akt I SA/Wr 771/23).

Ostatecznie sprawę rozstrzygnie NSA, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku podobnych programów rządowych (np. rekompensat od Prezesa URE z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorze lub podsektorach energochłonnych). NSA stanął po stronie podatników, również w tym wypadku liczymy na korzystne rozstrzygnięcie.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.