W ostatnim czasie wydane zostały dwie interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) w zakresie możliwości stosowania koncepcji look through approach dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidend podatkiem u źródła w Polsce (WHT) na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Obie są negatywne dla wnioskodawców.

Zgodnie z tą koncepcją w przypadku stwierdzenia, że odbiorca danej należności jest jedynie pośrednikiem, preferencja podatkowa z przepisu szczególnego lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) może zostać przyznana, jeżeli warunki dla jej zastosowania są spełnione przez dalszy podmiot będący rzeczywistym odbiorcą wypłacanych należności (z pominięciem pośrednika).

W interpretacji z dnia 3.08.2023 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.243.2023.1.DP udziałowcami polskiej spółki wypłacającej dywidendę były dwie spółki kapitałowe: 1) spółka akcyjna prawa szwajcarskiego posiadająca 60% udziałów w kapitale polskiej spółki oraz 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego posiadająca 40% udziałów w kapitale polskiej spółki oraz posiadająca 100% udziałów w kapitale spółki szwajcarskiej. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego spółka szwajcarska jest spółką o charakterze holdingowym, nieprowadzącą działalności operacyjnej (w przeciwieństwie do spółki niemieckiej). Spółka szwajcarska nie będzie rzeczywistym właścicielem w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o CIT dywidend otrzymywanych od polskiej spółki. Dywidendy te będą w całości przekazywane do spółki niemieckiej. Na gruncie tak opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca chciał potwierdzić, że powinien on przeprowadzić weryfikację prawa do zastosowania zwolnienia z poboru WHT na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zgodnie z koncepcją look through approach, tj. z pominięciem spółki szwajcarskiej. Jakkolwiek organ podatkowy w wydanej interpretacji zgodził się z wnioskodawcą, że wnioskodawca powinien przeprowadzić weryfikację prawa do zwolnienia z WHT zgodnie z koncepcją look through approach, to wskazał jednocześnie, że dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4-4d ustawy o CIT konieczne jest spełnienie przez spółkę niemiecką wszystkich warunków wymienionych w ww. przepisach. Ostatecznie uznając, że w przypadku spółki niemieckiej nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4d pkt 2 ustawy o CIT – tj. spółka niemiecka, mimo że uzyskuje dochód z udziału to nie posiada tytułu własności do tych udziałów. W konsekwencji organ podatkowy odmówił wnioskodawcy możliwości zastosowania w odniesieniu do wypłacanej dywidendy zwolnienia z WHT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Natomiast w interpretacji z dnia 25.08.2023 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.292.2023.4.PP wypłata dywidendy przez polską spółkę miała mieć miejsce na rzecz wspólnika – spółki luksemburskiej nie posiadającej osobowości prawnej oraz osobowości prawnopodatkowej na gruncie luksemburskich przepisów o podatkach dochodowych, który posiada co najmniej 10% udziałów w polskiej spółce. Podmiotem uprawnionym do dywidendy będzie zatem spółka luksemburska, ale beneficjentami rzeczywistymi dywidendy będą jej wspólnicy. Jednym ze wspólników będzie polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (polski wspólnik). W tym przypadku organ podatkowy również nie zakwestionował możliwości stosowania koncepcji look through approach, ale – podobnie jak w interpretacji powyżej – podkreślił konieczność spełnienia wszystkich wymaganych warunków dla zastosowania zwolnienia dla dywidend. Tym razem organ podatkowy uznał, że w analizowanym stanie faktycznym nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, tj. polski wspólnik nie będzie posiadał bezpośrednio udziałów w kapitale polskiej spółki. W konsekwencji organ podatkowy odmówił wnioskodawcy prawa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy WHT na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

W tym kontekście należy wskazać, że na brak spełnienia tego samego warunku dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia co w interpretacji z dnia 25.08.2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.292.2023.4.PP) Dyrektor KIS powołał się również w interpretacji z dnia 30.03.2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.27.2021.2.JC. Co ważne jednak w ostatniej z powołanych interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że zastosowanie koncepcji look through approach pozwoli na zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania WHT w odniesieniu do rzeczywistego właściciela wypłacanej należności (podmiot dalszy aniżeli podmiot pośredniczący), które przewidziane zostały w UPO.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.