W ramach aktualnie procedowanego w Sejmie projektu tzw. „Polskiego Ładu” planowane jest wprowadzenie obowiązku do ustawy o CIT art. 24ca nakładającego tzw. minimalny podatek dochodowy. Nowe obciążenie będzie dotyczyło:

 • podatników CIT posiadających w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • podatkowych grup kapitałowych,
 • położonych na terytorium Polski zakładów podatkowych zagranicznych podatników,

przy czym projektodawca nie zdecydował się na wprowadzenie kryterium kwotowego, ograniczającego objęcie nowym obowiązkiem wyłącznie największych podmiotów.

Minimalny podatek dochodowy wyniesie 10% podstawy opodatkowania i będzie dotyczyć podmiotów, które:

 • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie będą uwzględniane koszty, w tym ponoszone poprzez odpisy amortyzacyjne, wynikające z nabycia lub ulepszenia środków trwałych, a także przychody i koszty związane z transakcją której cena wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych (np. transakcje związane z obrotem energią elektryczną).

W uproszeniu podstawę opodatkowania stanowi suma:

 • 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych oraz
 • nadwyżki poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej 30% „podatkowej EBITDA”, oraz
 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
 • nadwyżki kosztów usług niematerialnych (usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń i gwarancji oraz świadczeń o podobnym charakterze), praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, know-how, kosztów przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, w części przekraczającej sumę 3 mln zł i 5% „podatkowej EBITDA”.

Minimalny podatek dochodowy będzie wykazywany w zeznaniu rocznym i wpłacany na konto urzędu skarbowego jednorazowo w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Minimalny podatek dochodowy będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego za dany rok podatkowy, obliczonego na zasadach ogólnych. Nieodliczony w roku podatkowym minimalny podatek dochodowy będzie podlegał odliczeniu od podatku w zeznaniu za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Minimalny podatek dochodowy, z wyłączeniem podmiotów powstałych w wyniku restrukturyzacji, nie będzie miał zastosowania do:

 • podatników rozpoczynających działalność w okresie ich pierwszych 3 lat podatkowych,
 • przedsiębiorstw finansowych,
 • podatników, którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w poprzedzającym roku podatkowym,
 • podatników o prostej strukturze organizacyjnej, tj.:
  • których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne oraz
  • nieposiadających:
   • udziałów w kapitale innej spółki,
   • tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,
   • ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
   • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • podatników, jeżeli w roku podatkowym większość uzyskanych przez nich przychodów innych niż z zysków kapitałowych zostało osiągniętych w związku z:
  • eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
  • wydobywaniem kopalin, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach.

Pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbyło się 17.09.2021 r. O dalszym postępie prac legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.