Zwracamy uwagę na interpretację zmieniającą stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z dnia 4 stycznia 2024 r. (o sygn. DPP13.8221.71.2019.CPXJ), w którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) zmienił na korzyść podatnika stanowisko dotyczące możliwości skorzystania z braku obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt. 1 UPDOP (dalej: Zwolnienie na podstawie 11n pkt. 1 UPDOP), w przypadku, gdy jeden z podmiotów dokonujących transakcji poniósł stratę podatkową ze źródła przychodów, nieobjętych zakresem transakcji kontrolowanej.

Omawiana interpretacja dotyczyła polskiego podmiotu (dalej: Spółka), który zawierał transakcje z polskim podmiotem powiązanym. Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację w dniu 22 sierpnia 2019 r. (o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.260.2019.1.MS) z pytaniem, czy Spółka może skorzystać ze Zwolnienia na podstawie 11n pkt. 1 UPDOP w sytuacji, gdy jeden z podmiotów dokonujących transakcji poniósł stratę podatkową ze źródła przychodów, nieobjętych zakresem transakcji.

Spółka w omawianej interpretacji wskazała, że ma prawo do skorzystania ze Zwolnienia na podstawie 11n pkt. 1 UPDOP. Zdaniem Spółki, określenie „nie poniósł straty podatkowej” należy rozumieć wąsko tj. w odniesieniu do konkretnego źródła przychodów w zakresie, którego dokonywała transakcji.

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się Dyrektor KIS, argumentując swoją decyzję tym, iż ustawodawca nie sprecyzował w przepisach, w których źródłach przychodów podatnik nie może ponieść straty podatkowej, aby móc zastosować Zwolnienia na podstawie 11n pkt.1 UPDOP, dlatego też warunek ten musi zostać spełniony dla wszystkich źródeł przychodów.

W dniu 4 stycznia 2024 r. Szef KAS zmienił z urzędu ocenę stanowiska podatnika na prawidłowe. Szef KAS podkreślił, że strata podatkowa została zdefiniowana w UDPOP jako nadwyżka pomiędzy kosztami uzyskania przychodów a osiągniętymi przychodami ze źródła przychodów. W UPDOP zostały natomiast zdefiniowane dwa źródła przychodów:

  • Przychody z zysków kapitałowych oraz
  • Przychody z innych źródeł przychodów.

Ustawodawca zatem wykluczył możliwość przenoszenia kosztów pomiędzy dwoma różnymi źródłami przychodów. Dlatego też podatnik może ponieść stratę podatkową w każdym źródle przychodów odrębnie. Zdaniem Szefa KAS w określonym stanie faktycznym przedstawionym w omawianej interpretacji, przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z UDPOP, podatnik może skorzystać ze Zwolnienia na podstawie 11n pkt. 1 UPDOP.

Zmiana stanowiska przez Szefa KAS utrwala linie interpretacyjną, która umożliwia skorzystanie ze Zwolnienia na podstawie 11n pkt. 1 UPDOP w sytuacji, w której poniesiona strata podatkowa występująca u podmiotów krajowych zawierających transakcje kontrolowane nie ma źródła przychodów w zakresie transakcji kontrolowanej.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.