Zwracamy Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z dnia 22.02.2024 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1022.2023.8.AC (dalej: Interpretacja), w której Dyrektor KIS odniósł się do kwestii ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z zagranicznymi wyjazdami szkoleniowymi dla pracowników.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w Interpretacji wnioskodawca poniósł wydatek na organizację wyjazdu zagranicznego dla pracowników, w ramach którego uczestnicy brali udział w spotkaniach integracyjnych, merytorycznych oraz wycieczkach. W ramach programu spotkań merytorycznych uczestnicy omawiali status realizacji bieżących projektów oraz wymieniali swoje uwagi i doświadczenia. Część szkoleniowa zajmowała średnio 4h w ciągu dnia wyjazdowego. W związku z wyjazdem wnioskodawca poniósł koszty przejazdu oraz usługę turystyczną, która obejmowała: przelot, ubezpieczenia, noclegi, wyżywienie, wycieczki. Wnioskodawca argumentował, iż wyjazd ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż przyczynił się do poprawy atmosfery wśród pracowników oraz podniesienia poziomu ich wiedzy, a w konsekwencji do poprawy efektywności pracy i zwiększenia konkurencyjności wnioskodawcy.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS wskazując, iż wyjazd miał charakter integracyjno-rozrywkowy, a sam segment szkoleniowy dla pracowników zajmował znikomy fragment czasu trwania wyjazdu. O braku wymiernego wpływu organizacji takiego wyjazdu na uzyskanie przychodów ze źródła przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie tego źródła świadczy również fakt, że wśród wydatków ponoszonych w związku z wyjazdem nie ma żadnych kosztów mających związek ściśle z częścią merytoryczną (szkoleniową). Jednocześnie, w ocenie Dyrektora KIS, biorąc pod uwagę tematykę, czas trwania oraz liczbę uczestników biorących udział w wyjeździe w opinii organu szkolenie tego rodzaju mogłoby odbyć się w siedzibie firmy, co pozwoliłoby uniknąć poniesionych, opisanych we wniosku kosztów. W konsekwencji Dyrektor KIS uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym przeważający jest interes prywatny uczestników, tj. rozrywka, a nie cele związane z działalnością gospodarczą, a zatem koszty te nie spełniają przesłanek do uznania ich za koszty uzyskania przychodów. Podobne stanowisko zostało również wyrażone przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 28.04.2023 r. o sygn., 0111-KDIB1-1.4010.32.2023.3.AND.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że Dyrektor KIS wydaje również interpretacje indywidualne, w których pozwala na rozliczanie w kosztach podatkowych wydatków ponoszonych na szkolenia dla pracowników. Stanowisko takie wyrażono przykładowo w interpretacji z 14.12.2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.523.2023.3.PK gdzie wskazano, że wydatki ponoszone na rzecz pracowników co do zasady stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, jeśli tylko spełniają wymóg z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Co więcej, Dyrektor KIS w wielu wydanych dotychczas interpretacjach, potwierdzał, że wydatki ponoszone przez podatnika na organizację imprez integracyjnych dla pracowników również mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (przykładowo interpretacja z 10.05.2023 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.30.2023.5.KM, 12.10.2023 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.436.2023.1.SG). Jak się jednak okazuje, w przypadku szkoleń oraz wydarzeń integracyjnych realizowanych za granicą, Dyrektor KIS w przytoczonych interpretacjach nie pozwolił na zaliczenie takich wydatków do kosztów podatkowych.

W kontekście powyższego każdorazowe poniesienie wydatków na szkolenie dla pracowników wymaga przeprowadzenia odrębnej analizy pod kątem 1) oceny związku takiego wydatku z celami działalności gospodarczej podatnika – tj. osiągnięciem przychodów ze źródła przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów 2) oceny czy w takim przypadku interes prywatny pracowników nie przeważa nad celami działalności gospodarczej podatnika.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.