W ostatnim czasie pojawiły się dwa niezwykle istotne wyroki dotyczące obszaru cen transferowych. Pierwszym z nimi jest wyrok WSA z dnia 9 czerwca 2022 roku (I SA/Go 103/22), natomiast drugim wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2022 roku (II FSK 3050/19)

W omawianych wyrokach organy podatkowe zakwestionowały wysokość wynagrodzenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi, prowadzącą do zaniżenia kwoty do opodatkowania. Organy podatkowe zakwestionowały sporządzoną przez podatników analizę cen transferowych poprzez zarzuty co do przyjętych kryteriów oraz wybranej metody ustalenia ceny transferowej.

W związku z powyższym organy postanowiły sporządzić własne analizy cen transferowych dla badanych transakcji. W jednym przypadku organ postanowił dodatkowo zmienić metodę określenia wysokości ceny transferowej z metody rozsądnej marży „koszt plus” na metodę marży transakcyjnej netto.

Wyniki analiz cen transferowych przeprowadzonych przez organy podatkowe znacząco odbiegały od wyników uzyskanych przez podatników, co umożliwiło doszacowanie dochodów podatników.

Podatnicy nie zgodzili się z decyzjami organów podatkowych wnosząc skargę na decyzje organów podatkowych do sądów administracyjnych.

Sądy w swoich wyrokach wskazały szereg błędów popełnionych przez organy podatkowe w przeprowadzonych przez nie analizach cen transferowych. W szczególności zwrócono uwagę, że przeprowadzający analizę porównywalności jest zobowiązany do przeprowadzenia poszczególnych etapów i ustalenia istotnych czynników porównywalności. Nie możne ona zawierać jedynie samego wyniku „procesu myślowego”.

NSA w swoim wyroku z dnia 29 czerwca 2022 roku stwierdził, że organ podatkowy popełnił następujące błędy podczas sporządzania analizy cen transferowych:

  • Brak analizy informacji dotyczących podatnika, jego otoczenia gospodarczego, jego funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk w związku z analizowaną transakcją
  • Przyjęcie błędnych kryteriów przy zbieraniu informacji o porównywalnych transakcjach
  • Niewystarczające uzasadnienie zanegowania analizy cen transferowych sporządzonej przez podatnika
  • Niekonsekwencje w stosowaniu w stosowaniu kryteriów selekcji

Natomiast WSA w wyroku z dnia 9 czerwca 2022 roku wskazał, następujące błędy w przeprowadzonej analizie cen transferowych:

  • Dokonanie doszacowania w oparciu o średnią arytmetyczną mediany zamiast przedziału międzykwartylowego
  • Przyjęcie błędnego poziomu przychodów do doszacowania. Organ doszacował bowiem 100% dochodów podatnika, gdy tylko 95% stanowiło dochody z transakcji z podmiotami powiązanymi

W dwóch wyrokach sądy przyznały racje podatnikom, uznając wadliwość sporządzonych przez organy podatkowe analiz cen transferowych. Pokazuje to jak wielkim wyzwaniem może być sporządzenie analizy cen transferowych spełniającej szereg wytycznych, którą ciężko będzie podważyć.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.