21 września br. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię w polskiej sprawie (sygn. C-442/22) dotyczącej odpowiedzialności podatnika=pracodawcy za zapłatę podatku VAT z tytułu tzw. „pustych” faktur wystawionych przez pracowników na fikcyjne transakcje bez zgody oraz wiedzy pracodawcy.

W stanie faktycznym polski podatnik (dalej: Spółka) prowadził działalność w zakresie sprzedaży paliw. W wyniku kontroli organ podatkowy ustalił, iż pracownik Spółki na jednej ze stacji paliw wystawiał w imieniu Spółki zbiorcze faktury do zebranych przez pracowników stacji paragonów. Polski organ podatkowy stanął na stanowisku, iż Spółka powinna zapłacić podatek VAT wynikający z pustych faktur powołując się na przepis art. 108 ustawy o VAT zgodnie z którym, podatnik, który wystawił fakturę z podatkiem VAT jest zobowiązany do jego zapłaty. W drodze skarg od decyzji organu sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości TSUE z pytaniem prejudycjalnym odnośnie tego: czy do zapłaty VAT z tzw. „pustych” faktur sporządzanych bez wiedzy Spółki przez jej pracowników zobowiązana jest Spółka czy jej pracownicy.

Zdaniem Rzecznika Generalnego TSUE Spółka powinna odpowiadać za wystawienie przez jej pracownika tzw. „pustych” faktur pod warunkiem, że:

  • wiedziała o oszustwie,
  • dopuściła się rażącego niedbalstwa tzn. nie kontrolowała rozliczeń pomimo informacji o nieprawidłowościach,
  • adresatowi faktury nie można już odmówić odliczenia podatku.

Tym samym, zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego, jeśli Spółka dochowała należytej staranności w zakresie kontroli pracowników wystawiających faktury i nie wiedziała o dokonywanych przez nich oszustwach podatkowych, to do zapłaty podatku VAT nie może zostać zobowiązana Spółka a wyłącznie jej pracownik, tj. wystawca tzw. „pustych” faktur.

Wyrok TSUE w tej sprawie jeszcze nie zapadł, opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca, jednak praktyka pokazuje iż jest w znacznej części uwzględniana w wydawanych orzeczeniach.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.