Podatnicy działający w ramach grup kapitałowych i dokonujący z podmiotami powiązanymi transakcji dotyczących licencjonowania znaków towarowych muszą liczyć się z ryzykiem sporów z organami skarbowymi. Kolejne orzeczenia wydawane przez wojewódzkie sądy administracyjne są niestety niekorzystne dla podatników.

W wyroku I SA/Go 55/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (WSA) oddalił w całości skargę podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Przeważającym przedmiotem działalności podatnika była sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Podatnik dokonywał z podmiotami powiązanymi transakcji licencjonowania znaków towarowych. Opłata licencyjna została ustalona w wysokości 2,17% przychodu netto ze sprzedaży z realizowanej przy użyciu znaków towarowych.

Podatnik posiadał przygotowaną analizę cen transferowych, z której wynikało, że stosowane w praktyce gospodarczej stawki opłat licencyjnych kształtują się w przedziale od 0,5% do 5% przychodów netto ze sprzedaży lub 25% zysku netto w zależności od branży, w której marka jest wykorzystywana.

Organ podatkowy zakwestionował prawidłowość analizy porównawczej, w szczególności podmioty ujęte w porównaniu. Kontrolujący, na podstawie własnych analiz przeprowadzonych w oparciu o dane uwzględnione w analizie porównawczej podatnika, ustalił rynkową wysokość opłaty licencyjnej na poziomie 0,75% przychodów netto.

W orzeczeniu WSA podkreślił, że przy przeprowadzaniu analizy porównywalności transakcji między podmiotami powiązanymi z transakcjami dokonywanymi przez podmioty niezależne należy dokonać analizy warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz dokonać badania zgodności tych warunków z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, lub warunkami, które ustaliłby dany podmiot z podmiotem niezależnym w porównywalnych okolicznościach sprawy.

W ocenie organu nie wystarcza do uznania podmiotu za porównywalny tożsamość kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub przedmiot umowy licencyjnej. Taka pojedyncza cecha podobieństwa, bez pogłębionej analizy porównywalności, nie może w opinii organów przesądzać o porównywalności transakcji. Przy przygotowywaniu analizy należy dążyć do ustalenia danych jak najbardziej porównywalnych do badanego stanu faktycznego co do okoliczności transakcyjnych, uznając, że nie zawsze będą one doskonałe.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.