Zwracamy uwagę na wyrok TSUE wydany w dniu 7 września br. (o sygn. C‑461/21), w którym TSUE wypowiedział się m.in. na temat wymogów formalnych dla zastosowania zwolnienia z VAT do usług transportowych importowanych towarów. W polskich przepisach dla tego typu usług zasadniczo (po spełnieniu warunków) zastosowanie znajduje stawka 0% VAT.

Sprawa rozpatrywana przed TSUE dotyczyła rumuńskiej spółki (dalej: Spółka), która świadczyła usługę transportową pomiędzy państwem UE zaimportowania towarów a innym państwem UE (przeznaczenia towarów). Na podstawie posiadanych dokumentów (list przewozowy CMR oraz tranzytowa deklaracja skrócona wraz z numerem MRN pozwalające na powiązanie transportu z importem towarów i potwierdzające włączenie wartości usług do podstawy opodatkowania importu) Spółka zastosowała do przedmiotowych usług zwolnienie z VAT. Rumuńskie organy podatkowe zakwestionowały jednak zastosowane zwolnienia z VAT, ze względu na brak posiadania przez Spółkę dokumentów wymaganych przez przepisy krajowe.

W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał jednak, iż brak posiadania dokumentów wymaganych przepisami krajowymi, w przypadku, gdy spełnione są warunki materialnoprawne dla zastosowania zwolnienia, nie może powodować automatycznej odmowy zwolnienia z VAT usług transportowych importowanych towarów przez organy podatkowe. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE, zwolnienie z VAT znajdzie zastosowanie również w sytuacji, gdy podatnik przedstawi inne niż wskazane w przepisach dowody jednoznacznie potwierdzające, iż:

  • świadczone usługi transportowe odnoszą się do importu towarów oraz
  • wartość usług transportowych została włączona do podstawy opodatkowania importowanych towarów.

TSUE zaznaczył przy tym jednak, iż autentyczność i wiarygodność tych innych dowodów przedstawianych przez podatnika nie może budzić wątpliwości, a podatnik nie może uczestniczyć umyślnie w oszustwie podatkowym.

Na gruncie polskich przepisów ustawy o VAT stawka 0% VAT znajduje zastosowanie do usług bezpośrednio związanych z importem towarów, jeżeli podatnik prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika, że wartość usług została włączona do podstawy opodatkowania importowanych towarów oraz usługi te nie są usługami ubezpieczeniowymi i nie dot. importu zwolnionego z VAT. Przepisy nie wskazują wprawdzie wymaganych dokumentów w tym przypadku, jednak po wyroku TSUE każdy autentyczny i wiarygodny dowód powinien być akceptowany przez organy.

Wyrok ten może mieć również wpływ na kwestię zastosowania stawki 0% w przypadku usług transportu międzynarodowego importowanych towarów. W tym przypadku bowiem polskie przepisy nakładają na polskich podatników obowiązek posiadania m.in. dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, którego uzyskanie bywa często problematyczne.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.