W dniu 21 października 2022 roku Ministerstwo Finansów opublikowało trzecią edycję pytań i odpowiedzi do informacji o cenach transferowych dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych (TPR-C oraz TPR-P). Opracowanie dotyczy czwartej wersji formularza informacji o cenach transferowych TPR-C(4) i TPR-P(4) właściwego do raportowania roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Dokument stanowi zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących obowiązku złożenia informacji TPR. Nowa wersja stanowi aktualizację i rozszerzenie poprzedniego wydania. Należy jednak pamiętać, że powyższy informator nie jest interpretacją ogólną ani wyjaśnieniami przepisów prawa podatkowego, a więc nie ma mocy prawnie wiążącej i zastosowanie się do jego treści nie korzysta z prawa ochrony wnioskodawcy.

Nowe pytania odnoszą się między innymi do:

  • okresu za jaki informacja TPR powinna zostać złożona przez spółkę komandytową.

W przypadku gdy spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT z dniem 1 maja 2021 r. oraz nie sporządziła sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r., powinna ona złożyć jedną informację TPR za cały jej rok obrotowy 2021. W informacji tej wykazuje się dane pochodzące z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za cały rok obrotowy 2021.

Jeżeli natomiast sprawozdanie finansowe spółki komandytowej zostało sporządzone na dzień 30 kwietnia 2021 r., to wyznaczony wspólnik powinien złożyć informację TPR za okres 1 stycznia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r. W zależności od formy prawnej wyznaczonego wspólnika spółki komandytowej informację TPR należy złożyć na formularzu TPR-C (w przypadku osób prawnych) lub TPR-P (w przypadku osób fizycznych). Następną informację TPR (za okres 1 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.) złoży spółka komandytowa już jako podatnik CIT (tj. na formularzu TPR-C).

  • konieczności składania informacji TPR w stosunku do tzw. bezpośrednich transakcji rajowych.

Obowiązek składania informacji TPR obejmuje również podatników i spółki niebędące osobami prawnymi w zakresie zawieranych tzw. bezpośrednich transakcji rajowych. Zakres informacji będzie co do zasady taki sam, jak w przypadku informacji TPR składanych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych. Natomiast tam, gdzie jest mowa o transakcji kontrolowanej należy odnieść się do tzw. bezpośredniej transakcji rajowej.

Podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych dla bezpośrednich transakcji rajowych. W związku z powyższym podatnicy w polu „Metoda weryfikacji ceny” w sekcji E formularza wybierają pozycje „Nie dotyczy”.

  • zakresu informacji jakie powinien przekazywać mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zwolniony z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W informacji TPR składanej za rok 2021 mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zwolniony z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych, w polu „Metoda weryfikacji ceny” w sekcji E formularza wybiera pozycję „Nie dotyczy”.

  • sposobu raportowania transakcji restrukturyzacji, w której można zidentyfikować jednocześnie stronę przychodową i kosztową

Transakcję restrukturyzacji, która ma jednocześnie stronę przychodową i kosztową, należy zaraportować jako dwie odrębne transakcje w informacji TPR.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.