W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał nowelizację ustaw w ramach obszernego pakietu reform (tzw. Polski Ład).

W ramach Polskiego Ładu w drodze nowelizacji ustawy o CIT został m.in. określony finalny kształt systemu poboru podatku u źródła (WHT) w Polsce.

1. Mechanizm poboru podatku

Polski Ład wprowadza mieszany mechanizm poboru WHT, tj. zawierający zarówno elementy „pay and refund” jak i „relief at source”. Mechanizm poboru podatku ma być uzależniony od typu płatności (kryterium przedmiotowe), statusu beneficjenta płatności jako podmiotu powiązanego lub podmiotu niepowiązanego (kryterium podmiotowe) i łącznej wysokości należności wypłacanych na rzecz danego podatnika (kryterium kwotowe).

Mechanizm „pay and refund” będzie miał zastosowanie do przychodów (dochodów):

 • pasywnych oraz takich, które z przyczyn ekonomicznych powinny zostać zakwalifikowane jako pasywne tj. przychodów:
  • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  • z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • należności, które bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie zostały zakwalifikowane jako należności wymienione powyżej,
 • wypłacanych podmiotom powiązanym – o ile łączna kwota należności z ww. tytułów wypłacanych na rzecz danego podatnika przekroczyła w roku podatkowym płatnika 2 mln zł (WHT potrąca się od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł).

Mechanizm „relief at source” będzie miał zatem zastosowania do przychodów (dochodów):

 • innych niż pasywne, tj. m.in. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • pasywnych, ale wypłacanych podmiotom niepowiązanym,
 • pasywnych wypłacanych podmiotom powiązanym – o ile łączna kwota należności pasywnych podlegających WHT w Polsce wypłacanych na rzecz danego podatnika nie przekroczy w roku podatkowym płatnika 2 mln zł.

2. Pozostałe zmiany w obszarze WHT:

 • Ustawodawca doprecyzował, iż od nowego roku, przy ocenie dochowania należytej staranności, przez płatnika chcącego: skorzystać z preferencyjnej stawki WHT / zastosować zwolnienie / nie pobrać podatku, uwzględnia się nie tylko charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez polskiego płatnika jak miało to miejsce dotychczas, ale także jego powiązania z podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.
 • Wprowadzono przepis, zgodnie z którym miejsce siedziby podatkowej podatnika może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z kopii takiego certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
 • Zmodyfikowano dostępne dotychczas rozwiązanie pozwalające na skorzystanie z preferencji przy poborze WHT, w postaci posiadania opinii o stosowaniu preferencji (wcześniej opinii o stosowaniu zwolnienia).
 • Zmianie uległa definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner), którym wg znowelizowanego brzmienia jest podmiot spełniający łącznie następujące warunki:

a. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

b. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

c. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności (w znowelizowanym brzmieniu brak już odesłania do przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych).

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.