Nadal trwają prace nad ostateczną treścią przepisów tzw. Polskiego Ładu. Przegłosowany przez Sejm projekt zmian ustaw podatkowych trafił do Senatu, gdzie zostanie rozpatrzony na posiedzeniu w dniach 27-29 października. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z proponowanych przez Sejm zmian dotyczących przepisów o cenach transferowych.

Przedstawione poniżej zmiany odnoszą się do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT), przy czym analogiczne zmiany zostały przegłosowane przez Sejm również w odniesieniu do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Rozszerzenie zakresu ochrony porozumienia inwestycyjnego – porozumienie inwestycyjne i porozumienie podatkowe będzie zapewniać podobną ochronę jak uprzednie porozumienia cenowe (APA) – organ podatkowy nie będzie mógł określić zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim dochód (strata) zostanie ustalony zgodnie z właściwym porozumieniem.
 • Uproszczenie dokumentowania korekt cen transferowych – dodanie dowodu księgowego (noty/ faktury wystawionej przez kontrahenta) jako dokumentu potwierdzającego dokonanie korekty cen transferowych przez podmiot powiązany. Rozwiązanie jest korzystne dla podatników i zmniejszające obciążenie administracyjne związane z udokumentowaniem korekty cen transferowych.
 • Wydłużenie obowiązków na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C) do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Wydłużenie terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego do 14 dni. Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do informacji o cenach transferowych (TPR-C), która ma być składana do naczelnika urzędu skarbowego, a nie do Szefa KAS.
 • Podatek od towarów i usług nie zawsze nie będzie stanowił wartości transakcji kontrolowanej. Ponadto, sprecyzowano co powinno stanowić wartość transakcji kontrolowanej dla transakcji depozytu oraz transakcji spółki niemającej osobowości prawnej.

W obecnym stanie prawnym wartość transakcji kontrolowanej pomniejszano o wartość podatku od towarów i usług. Przedstawione zmiany polegają na uwzględnieniu podatku od towarów i usług w wartości transakcji kontrolowanej, w sytuacji gdy podatek ten nie stanowi podatku naliczonego lub gdy podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego (brak neutralności). Powyższa zmiana z pewnością skomplikuje sposób ustalania wartości transakcji na potrzebny obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych podatników.

Ponadto sprecyzowano, że wartość transakcji dla transakcji depozytu ma stanowić wartość kapitału, natomiast dla transakcji spółki niemającej osobowości prawnej – łączna wartość wkładów wniesionych do spółki niemającej osobowości prawnej. Zmianę doprecyzowującą w tym zakresie należy uznać za pozytywną.

 • Rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych – obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie znajdzie zastosowania do transakcji kontrolowanych:
  • zawieranych pomiędzy położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pomiędzy zakładem przedsiębiorstwa zagranicznego a powiązanym podmiotem krajowym,
  • polegających wyłącznie na dokonaniu rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego (tzw. refaktury), jeżeli rozliczenie następuje bez narzutu zysku, nie jest związane z inną transakcja kontrolowaną, następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego a kontrahent nie ma siedziby w raju podatkowym, w przypadku stosowania kluczy alokacji koniecznej jest posiadanie ich uzasadnienia.
  • stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej – pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 11f ustawy o CIT.
  • dotyczących pożyczki, kredytu lub emisji obligacji korzystających z bezpiecznej przystani dla usług finansowych.
 • Wykazanie przez podatnika świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych jako przychód dla celów podatkowych umożliwi złożenie oświadczenia o rynkowości stosowanych cen.

Dodano zapis dotyczący możliwości złożenia oświadczenia o zastosowaniu rynkowych cen w dokonanych przez podatnika transakcjach kontrolowanych będących świadczeniami nieodpłatnymi lub częściowo odpłatnymi. Warunkiem możliwości złożenia oświadczenia przez podatnika ma być wykazanie przychodu z tych świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych dla celów podatkowych. Powyższa zmiana może zakończyć kontrowersje powstałe w związku z indywidualnymi interpretacjami oraz wyrokiem WSA, jakie pojawiły się w 2020 r.

 • Wprowadzenie możliwości podpisania informacji o cenach transferowych przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład wieloosobowego zarządu. Wprowadzenie możliwości podpisania informacji o cenach transferowych przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Efektem powyższego uproszczenia jest możliwość podpisania informacji o cenach transferowych przez osobę wchodzącą w skład zarządu wieloosobowego (wyznaczoną przez ten zarząd). Jednakże, wyznaczenie osoby do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych członków zarządu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji. Ponadto, podpisanie informacji o cenach transferowych w dalszym ciągu nie będzie dopuszczalne przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Podsumowując, zmiany przegłosowane przez Sejm i przekazane do Senatu do dalszych prac legislacyjnych w przeważającej części faktycznie są uproszczeniami obowiązków podatników w zakresie cen transferowych. Niektóre ze zmian stanowią jednak utrudnienia i wprowadzają kolejne, dodatkowe obowiązki podatników.

W razie jakichkolwiek pytań w odniesieniu do zaprezentowanego materiału uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.