W dniu 20 czerwca br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczona została informacja o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

W ramach materiałów dołączonych do tego komunikatu, załączony został m.in. projekt z dnia 13 czerwca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”).

Projekt przewiduje szereg daleko idących i niekorzystnych dla podatników zmian w Ordynacji podatkowej, z których najistotniejsze obejmują m.in.:

  • ograniczenie czasowe obowiązywania indywidualnych interpretacji podatkowych – mają być one ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Ponadto, zgodnie z projektowanym przepisem przejściowym:
    • interpretacje wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r. stracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 r.,
    • interpretacje wydane po dniu 31 grudnia 2018 r. i przed dniem 1 stycznia 2024 r. stracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania,
  • zwiększenie i zróżnicowanie opłat za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych,
  • możliwość wydawania decyzji cząstkowych w sprawach dotyczących cen transferowych,
  • zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej,
  • modyfikację zasady zaufania do organów podatkowych, m.in. poprzez wskazanie, że obowiązek realizowania tej zasady przez organy podatkowe nie ogranicza ich w rozstrzyganiu co do istoty sprawy.

Projekt znajduje się obecnie na etapie prekonsultacji podatkowych, które są otwarte dla wszystkich podmiotów i mają potrwać do 31 sierpnia 2023 r.

Zwracamy uwagę, że w dniu 4 lipca 2023 r. na oficjalnym profilu Ministerstwa Finansów na platformie Twitter zamieszczono komunikat, iż zmiany w Ordynacji podatkowej nie zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych rządu i Projekt nie będzie procedowany. Z kolei na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wskazano, że finalny projekt zmian w Ordynacji podatkowej do prac parlamentarnych trafi w kolejnej kadencji Sejmu a zatem wejście w życie Projektu z dniem 1 stycznia 2024 r. jest mało prawdopodobne.

O dalszych losach i statusie Projektu będziemy na bieżąco informować.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.