16 lutego 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Projekt).

Zgodnie z Projektem planowane jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników CIT terminu na:

1) złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w w/w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku podatkowego.

Ponadto, jak wskazano w Projekcie, planowane jest również przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r.:

1) dla podatników CIT opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek terminu do złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (o której mowa w art. 28r ust. 1 ustawy CIT) – przedłużenie znajdzie zastosowanie do podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.,

2) dla podatników CIT opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek terminu na wykazanie w zeznaniu podatkowym CIT przychodów, kosztów oraz dochodu z przekształcenia, a także zapłaty podatku należnego z przekształcenia – przedłużenie znajdzie zastosowanie do podatników, w przypadku których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

3) dla podatników CIT posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę do złożenia informacji zawierającej wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (CIT-ST).

Planowane jest, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Obecnie Projekt jest na etapie opiniowania. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.