Dnia 08.11.2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem został udostępniony Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (dalej: Projekt).

Zgodnie z Projektem przedłuża się termin do złożenia informacji o cenach transferowych (tzw. TPR):

  1. do dnia 29.02.2024 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.;
  2. o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 01.12.2023 r. do dnia 31.03.2024 r.

Przedłużenie, ma zastosowanie do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31.12.2021 r.

Samo Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przedłużenie terminu nastąpi z uwagi na udostępnienie dopiero w dniu 30.10.2023 r. nowego oprogramowania do złożenia Informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niezbędne jest zatem zapewnienie podatnikom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nowym narzędziem (informacja o cenach transferowych będzie przygotowywana po raz pierwszy na formularzu interaktywnym online, w poprzednich latach podatnikom udostępniano formularz interaktywny PDF). Projekt rozporządzenia realizuje postulaty zgłaszane przez podatników.

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych a uwagi do niego można przekazać w terminie 3 dni od dnia udostępnienia Projektu.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych pracach legislacyjnych dot. Projektu.

Przypominamy, że w stosunku do lat podatkowych rozpoczynających się po dniu 31.12.2021 r. TPR obejmuje oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji zgodnie ze stanem rzeczywistym i rynkowym charakterze cen. Dlatego TPR musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji, ale nie przez pełnomocnika (wyjątek stanowi profesjonalny pełnomocnik taki jak doradca podatkowy, radca prawny, adwokat oraz biegły rewident). W związku z powyższym członek zarządu, który będzie wyznaczony do podpisu musi posiadać podpis kwalifikowany oraz zarejestrowane w systemie pełnomocnictwo UPL-1. Konieczne jest posiadanie numeru PESEL przez osobę, na rzecz której wystawiane jest pełnomocnictwo. Sytuacja ta może być problematyczna gdy osobą wyznaczoną do podpisu TPR jest obcokrajowiec i nie posiada numeru PESEL. W takim wypadku niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie numeru PESEL. Rejestracja UPL-1 we właściwym urzędzie może trwać kilka dni dlatego zalecane jest wykonanie wszystkich czynności z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.