W dniu 19 lutego 2024 r. OECD opublikowała ostateczne wytyczne dotyczące opcjonalnego zastosowania uproszczonego podejścia dla podmiotów o podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej (wcześniej znanej jako Kwota B w ramach filaru pierwszego wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych).

Jak wskazano w uzasadnieniu raportu, Kwota B ma na celu uproszczenie i usprawnienie stosowania zasady ceny rynkowej (Arm’s Length Principle) do „podmiotów o podstawowej funkcji marketingu i dystrybucji”.

Podstawą do opracowania wytycznych były zgłaszane przez niektóre kraje OECD o małej zdolności produkcyjnej sygnały, że 30–70% ich sporów dotyczących cen transferowych dotyczy podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej.

Wydane wytyczne i uzgodnione w raporcie Kwoty B zapewniają jurysdykcjom współpracującym w ramach OECD możliwość stosowania prostych jasnych zasad do tej działalności, umożliwiając im odpowiedni podstawowy pułap zabezpieczenia przychodów, zapewniając jednocześnie dodatkową pewność i uproszczenia w raportowaniu przedsiębiorstwom wielonarodowym.

Założeniami raportu jest, że należy polegać na uproszczonej matrycy cenowej i dążyć do ustandaryzowania podejścia do obliczania wynagrodzenia dla powiązanych dystrybutorów realizujących jako podstawowe aktywności działania dystrybucyjne i marketingowe. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim dystrybutorów (1) kupujących od podmiotów powiązanych towary celem ich odprzedaży na rynku docelowym (2) przy jednoczesnym spełnieniu kryterium określenia profilu funkcjonalnego jako profil prosty, rutynowy.

Poszczególne jurysdykcje mogą zdecydować się na zastosowanie podejścia wynikającego z raportu w odniesieniu do lat podatkowych rozpoczynających się 1 stycznia 2025 r. lub później.

Raport został włączony do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) w formie załącznika z jednoczesnymi odpowiednimi zmianami w komentarzu do art. 25 Modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od majątku i dochodu.

W szczególności poprawki do komentarza do art. 25 nakazują państwom i podatnikom uwzględnienie i przestrzeganie określonych wskazówek zawartych w raporcie dotyczącym kwoty B, tam gdzie jest to istotne do kwestii rozpatrywanych w ramach procedur wzajemnego porozumienia i arbitrażu MAP.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.