Zwracamy uwagę na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z dnia 28 marca 2024 r. (o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.34.2024.2.SG), w której stwierdził on prawidłowość stanowiska podatnika w zakresie możliwości rozpoznania jako korektę cen transferowych określoną w art. 11e ustawy o CIT rocznego rozliczenia zysku lub straty w ramach grupowego rozliczenia marży metodą Profit Split.

Wnioskodawca prowadzi działalność w branży automotive – m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów przeznaczonych na rynek zamiennych części samochodowych. Zagraniczny podmiot powiązany (dalej „Pryncypał”) jest podmiotem centralnym o rozwiniętych funkcjach zarządzającym obszarem biznesowym Grupy, w którym działa Spółka PL (działająca jako producent kontraktowy).

Model, w ramach którego rozważano ułożenie transakcji (i związane z tym korekty) był oparty o metodę Profit Split i polegał na tym, że:

 • W modelu występuje dwuetapowy poziom rozliczeń:
  • na bieżąco następuje fakturowanie wyrobów po cenach skalkulowanych na podstawie planowanych kosztów wytworzenia z uwzględnieniem kwartalnych korekt do kosztów rzeczywistych,
  • po zakończeniu okresu rozliczeniowego:
   • Pryncypał określa łączny zysk w postaci marży netto (tj. różnicę pomiędzy łącznymi przychodami i łącznymi kosztami – zysk lub stratę);
   • następuje potem proporcjonalny podział wypracowanej przez Grupę marży netto (zysku/straty), według przyjętej przez Grupę analizy udziałów (wkład w tworzenie wartości dodanej w zysku Grupy).

Dyrektor KIS potwierdził, że korekty końcoworoczne związane z odpowiednim dostosowaniem marży netto Spółki PL do wyniku Grupy stanowią korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy o CIT.

W modelu opisanym przez podatnika zastosowano inne podejście do wyceny transakcji w produkcji kontraktowej niż powszechnie stosowana metoda TNMM. W przypadku gdy skonsolidowane koszty przekraczają związaną z nimi skonsolidowaną sumę przychodów, wynik producenta kontraktowego podlega korekcie do sytuacji rynkowej (strata) stosownie do wkładu producenta rutynowego do transakcji.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.