30 czerwca 2021 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie informacji ujmowanych w plikach JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Z finalnej treści Rozporządzenia wyłączono część zmian zaproponowanych w projekcie.

Rozporządzenie zakłada m.in.:

  • zbiorcze wykazywanie tzw. faktur uproszczonych oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną wystawianych w formie biletu,
  • doprecyzowanie oznaczeń GTU, m.in. poprzez wskazanie kodów CN lub PKWiU do niektórych oznaczeń (np. GTU_12),
  • brak obowiązku wskazywania GTU w stosunku do pozycji oznaczonych jako RO lub WEW, a dla pozycji oznaczonych jako RO również brak obowiązku oznaczania szczególnych procedur,
  • rozszerzenie przekazywanych danych o datę upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonywanych w ramach tzw. „ulgi na złe długi”,
  • zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” oznaczeniem „„WSTO_EE”, które znajdzie zastosowanie do każdej dostawy dokonywanej w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i każdej usługi telekomunikacyjnej, nadawczej i elektronicznej świadczonej na rzecz nabywcy posiadającego siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim innym niż Polska,
  • wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca),
  • rezygnację z konieczności oznaczania transakcji jako „MPP”, zarówno w ewidencji sprzedaży jak i zakupów,
  • stosowanie oznaczenia „WEW” w ewidencji zakupu dla dokumentu wewnętrznego, w przypadku braku faktury korygującej in minus.
  • wyłączenie obowiązku oznaczenia transakcji jako „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2021 r. natomiast w części dotyczącej sprzedaży wysyłkowej oraz ulgi na złe długi wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Nowe przepisy znajdą zastosowanie dla plików JPK_VAT składanych za lipiec 2021 r., ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem do plików za czerwiec stosuje się jeszcze dotychczasowe przepisy.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.