9 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt z dnia 27 marca 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt) implementujący dyrektywę unijną DAC7 w zakresie raportowania danych o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem platform cyfrowych.

Polska była zobowiązana do zaimplementowania do polskiego porządku przepisów Dyrektywy DAC7 (Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania; dalej DAC7), w znacznej części do 31 grudnia 2022 r. oraz w pozostałej 31 grudnia 2023 r.  Pomimo, iż prace nad implementacją DAC7 rozpoczęły się już w 2022, dopiero teraz przepisy zostały przyjęte przez Radę Ministrów i zostaną przekazane pod obrady Sejmu.

Zgodnie z Projektem obowiązek sprawozdawczy obejmie operatorów platform cyfrowych z UE i spoza UE i będzie polegał na przekazywaniu Szefowi KAS danych o sprzedawcach i czynnościach przez nich wykonywanych (sprzedaży towarów i świadczeniu usług, m.in. udostępniania nieruchomości czy środka transportu). Celem przekazywania tych informacji jest uzyskanie wiedzy o podmiotach dokonujących sprzedaży i uzyskiwanych przez niech przychodach w różnych krajach UE. Obowiązek raportowania będzie wyłącznie w jednym państwie, pozostałe państwa uczestniczące muszą zostać o tym poinformowane.

Zgodnie z podstawowymi założeniami Projektu przewiduje on wprowadzenie:

  • obowiązku gromadzenia i weryfikacji informacji przez operatorów platform cyfrowych dotyczących sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem platform cyfrowych,
  • obowiązku miesięcznego i rocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych uzyskanych informacji o sprzedawcach do Szefa KAS.

Z raportowania przez operatorów platform cyfrowych wyłączone będą dane o drobnych sprzedawcach towarów tj. sprzedawcach, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro.

  • automatyzacji w zakresie wymiany uzyskanych informacji dotyczących sprzedawców między organami podatkowymi właściwych państw
  • jednolitego sposobu raportowania przez operatorów platform cyfrowych do organów podatkowych właściwych państw członkowskich UE informacji o sprzedawcach, zgodnego ze standardami CSR,
  • międzynarodowych wspólnych kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe.

Wspólne kontrole to nowe narzędzie mające służyć wymianie informacji między państwami. Mają być przeprowadzane przez właściwe organy co najmniej dwóch państw członkowskich, które mają wspólny lub uzupełniający się interes do jej przeprowadzenia i dotyczyć jednej lub większej liczby podmiotów.

  • mechanizmów ochrony danych osobowych korzystających z platform cyfrowych i przeciwdziałania naruszeniom w tym obszarze.

Niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych przez operatorów platform cyfrowych podlegać będzie karze do 1.000.000 zł.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r. jednak ze skutkiem wstecznym w zakresie obowiązku raportowania za cały 2023 rok oraz okres od 1 stycznia 2024 roku. Dla operatorów platform cyfrowych oznacza to, iż będą zobowiązani do zebrania danych o sprzedawcach za okres półtora roku wstecz w celu dopełnienia nałożonych na nich obowiązków sprawozdawczych.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.