W dniach 12-13 lipca odbyło się 64. posiedzenie Senatu, który obradował m.in. w przedmiocie nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja), wprowadzającej obowiązkowe e-Faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowelizacja uchwalona przez Sejm 16 czerwca b.r. zakłada wprowadzenie obowiązku wystawiania e-Faktur dla czynnych podatników VAT od 1 lipca 2024 r. (zarówno dla tych posiadających siedzibę, jak i stałe miejsce prowadzenia działalności do VAT w Polsce), a dla podatników zwolnionych od 1 stycznia 2025 r.

Prace senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych skupiły się przede wszystkim na niezgodności z Konstytucją RP dwóch obszarów:

  • formy podania do publicznej wiadomości wzoru e-Faktury – za niezgodne z art. 87 Konstytucji RP Komisja uznała przepisy, na podstawie których powszechnie obowiązujący wzór e-Faktury, jak również wzory wniosków o wydanie WIS i WIA, mają być publikowane w biuletynie informacyjnym. Zdaniem Komisji, jeżeli prawodawca zamierza nałożyć na podatników konkretne obowiązki (obowiązek stosowania powszechnie obowiązującego wzoru dokumentu) i egzekwować ich stosowanie (nakładanie kar np. za niestosowanie wzoru), to musi działać na podstawie kompetencji udzielonej mu przez Konstytucję i dokonać tego w formie aktu normatywnego wskazanego w Konstytucji (np. w ustawie, rozporządzeniu z mocą ustawy, rozporządzeniu, akcie prawa miejscowego.
  • braku konsultacji publicznych w zakresie nowelizacji przepisów o służbie cywilnej, która jest objęta tą samą nowelizacją – za niezgodne z art. 2 i 7 Konstytucji RP Komisja uznała prowadzenie procesu legislacyjnego w zakresie przepisów dot. służby cywilnej.

Senat zarekomendował wprowadzenie odpowiednich zmian do Nowelizacji w tym zakresie, jednak ostatecznie zagłosował za jej odrzuceniem. Senat w toku prac nad Nowelizacją nie prowadził prac merytorycznych nad kształtem poszczególnych jej przepisów.

Biorąc pod uwagę zaawansowanie prac nad wdrożeniem obowiązkowych e-Faktur i KSeF oraz zobowiązania w stosunku do Komisji Europejskiej, wdrożenie KSeF jest tylko kwestią czasu, a głosowanie Senatu temu nie zapobiegnie. Z tej perspektywy czas procedowania nad Nowelizacją w Senacie wydaje się nieefektywny, mógł on bowiem zostać wykorzystany na wprowadzenie doprecyzowujących poprawek, które umożliwiłyby podatnikom jasne zrozumienie nowych regulacji.

Teraz Nowelizacja trafi ponownie do Sejmu. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się 28 lipca 2023, ostatnie przed przerwą wakacyjną Parlamentu. Jeżeli Nowelizacja ma być uchwalona zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, ustawa musi zostać przyjęta na tym posiedzeniu Sejmu.

O dalszym przebiegu procesu legislacyjnego będziemy  na bieżąco informować.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.