W dniu 30 kwietnia 2024 r. upływa termin na przekazanie Ministrowi Rozwoju i Technologii sprawozdania o stosowanych w 2023 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej: Sprawozdanie).

Podatnicy mają obowiązek przekazywania Sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki na podstawie art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1790 z późn. zm.).

Obowiązek ten dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych, innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Sprawozdanie można złożyć wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego, korzystając ze strony internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/125

Na podanej wyżej stronie internetowej należy wybrać opcję „Załatw online” i następuje wówczas przekierowanie do elektronicznego kreatora Sprawozdania. Do złożenia Sprawozdania wymagane jest posiadanie konta na portalu Biznes.gov.pl.

Zwracamy również Państwa uwagę, że na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii opublikowano zaktualizowaną w styczniu 2024 r. wersję praktycznego poradnika w zakresie najczęściej zadawanych pytań dotyczących Sprawozdania.

Poradnik ten można pobrać korzystając z następującej strony internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sprawozdania-o-stosowanych-terminach-zaplaty

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.