Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy, który należą do Grup kapitałowych i dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, oraz są zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych (tzw. Master File), jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

1)       dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, oraz

2)       skonsolidowane przychody Grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln zł (ok. 44 mln EUR).

Master File powinien zostać dołączony do lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Dla podmiotów, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin na Master File za rok 2022 upływa zatem 31 grudnia 2023 roku.

Dokumentacja Master File może być przygotowana przez inny podmiot powiązany z grupy (np. spółkę-matkę). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku polski podmiot nie jest zwolniony od odpowiedzialności za zgodność treści w niej zawartej z wymogami stawianymi w Ustawie o CIT. Dozwolone jest także przygotowanie dokumentacji Master File w języku angielskim. Organ podatkowy może jednak, w razie ewentualnej kontroli, wystąpić z żądaniem przedłożenia tłumaczenia na język polski w terminie 30 dni.

Przypominamy także, że zgodnie z art. 56c Kodeksu karnego skarbowego, niedołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych, a jej dołączenie po terminie – do 240 stawek dziennych.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.