Zwracamy uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego (dalej: Trybunał) z dnia 4 lipca 2023 r., w którym Trybunał wskazał na niekonstytucyjny charakter definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Aktualnie definicja budowli zawiera odwołanie do przepisów prawa budowlanego. Budowlą jest bowiem obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Taka konstrukcja przepisu w ocenie Trybunału sprawia, że w przypadku budowli nie jest możliwe ustalenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyłącznie na podstawie ustawy podatkowej. Definicja budowli odsyła bowiem do przepisów prawa niepodatkowego (budowlanego), nie precyzując ponadto czy oprócz ustawy Prawo budowlane należy uwzględnić rozporządzenia związane z prawem budowlanym. W uzasadnieniu ustnym sędzia Trybunału wskazał, że regulowanie w ustawie niepodatkowej tak istotnych elementów, jak przedmiot opodatkowania, jest niedopuszczalne.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału regulacja z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zawierająca definicję budowli utraci moc po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W tym czasie ustawodawca musi wprowadzić nową definicję budowli.

Ponadto Trybunał orzekł, że ustawodawca powinien odpowiednio zmienić definicję budynku, która również odwołuje się do przepisów prawa budowlanego.

W niektórych przypadkach wskazane zmiany mogą wpłynąć na kwalifikację obiektów i tym samym wysokość podatku od budowli i budynków. Ostateczny rezultat zmian będzie znany po opublikowaniu nowego brzmienia przepisów.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.