Dnia 29 września 2021 r. 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) podjęło uchwałę sygn. III FPS 1/21 (dalej: Uchwała) w sprawie kwalifikowania obiektów dla celów podatku od nieruchomości.

NSA orzekł, że dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiekt budowlany będący budowlą (w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej: Prawo budowlane) może zostać uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm., dalej: ustawa o PiOL), jeżeli:

  • spełnia cechy wskazane w definicji „budynku” w rozumieniu ustawy o PiOL, tj.:
    • jest trwale związany z gruntem,
    • jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
    • posiada fundamenty,
    • posiada dach oraz
  • jego charakterystyczną cechą jest powierzchnia użytkowa w rozumieniu ustawy o PiOL.

W praktyce Uchwała powinna ujednolicić podejście do opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków i budowli, w szczególności silosów, zbiorników i podobnych obiektów. Zgodnie z Uchwałą, w przypadku spełnienia wskazanych w niej warunków, podatek od nieruchomości dla tego typu obiektów powinien zostać obliczony na zasadach właściwych dla budynków (według powierzchni użytkowej) a nie budowli (według wartości).

Pisemne uzasadnienie Uchwały nie zostało jeszcze opublikowane.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.