Od 2018 r. organy podatkowe uznawały, że usługi ubezpieczeniowe podlegają opodatkowaniu WHT w Polsce według stawki 20% jako usługi o charakterze podobnym do usług gwarancji.

Ze stanowiskiem tym konsekwentnie nie zgadzały się sądy administracyjne, uchylając interpretacje indywidualne wydawane w tym zakresie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS).

Zwracamy uwagę, iż pod koniec roku 2023 Dyrektor KIS wydał szereg interpretacji indywidualnych (m.in. interpretacje indywidualne z dnia 17 listopada 2023 r. znak: 0111-KDIB1-2.4010.473.2023.2.END, z dnia 23 listopada 2023 r. znak: 0114-KDIP2-1.4010.526.2023.2.MW oraz z dnia 30 listopada 2023 r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.494.2023.1.MM), w których odstąpił od kontrowersyjnej wykładni prezentowanej w poprzednich latach. Dyrektor KIS poparł stanowisko wyrażone przez wnioskodawców, zgodnie z którym usługi ubezpieczeniowe nabywane od podmiotów niebędących rezydentami nie mieszczą się w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu WHT, a tym samym wypłaty należności z tego tytułu na rzecz nierezydentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Wnioskodawcy w przytoczonych interpretacjach wykazywali znaczące różnice co do istoty obu rodzajów świadczeń (gwarancji oraz ubezpieczeń) wskazując, iż realizują one odrębne cele gospodarcze i nie powinny być ze sobą utożsamiane.

Zaprezentowane interpretacje indywidualne mają charakter precedensowy i mogą być sygnałem zmiany podejścia organów podatkowych w zakresie kwalifikacji usług ubezpieczeniowych pod kątem ich opodatkowania WHT.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.