Zwracamy uwagę na nową instytucję w polskim systemie prawnym – fundację rodzinną. Uchwalona 26 stycznia 2023 r. ustawa o fundacji rodzinnej (dalej: „Ustawa”) reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnych. Ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia.

Fundacja Rodzinna (dalej: „FR”) będzie posiadała osobowość prawną i podlegała wpisowi do rejestru fundacji rodzinnych. Ustawa wskazuje, że FR tworzona jest w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundatorem (założycielem) FR może być wyłącznie osoba fizyczna.

FR będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, tj. będzie uprawniona do:

 • zbywania mienia – jeśli mienie nie zostało nabyte jedynie w celu dalszego zbycia;
 • najmu, dzierżawy lub udostępnienia mienia do korzystania;
 • przystępowania i uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podobnych podmiotów zarówno krajowych jak i mających siedzibę za granicą;
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnych charakterze;
 • udzielania pożyczek spółkom kapitałowym, w których FR posiada udziały/akcje lub pożyczek dla spółek osobowych, w których FR ma status wspólnika oraz beneficjentom FR;
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do FR w celu dokonywania płatności związanych z działalnością FR;
 • produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
 • gospodarki leśnej.

FR co do zasady będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnieniu będą również podlegać wkłady fundatora i darowizny od innych osób.

FR będzie podlegała opodatkowaniu jedynie w zakresie:

 • podatku od przychodów z budynków;
 • podatku CIT (stawka 15%) z tytułu świadczeń udzielanych na rzecz beneficjentów i fundatora;
 • podatku CIT (stawka 25%) od przychodów z działalności gospodarczej wykraczającej poza ustawowy zakres.

15% stawka CIT obowiązuje także dla opodatkowania majątku pozostałego w wyniku rozwiązania FR, przy czym w koszty uzyskania przychodów można zaliczyć wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora.

FR prowadząca działalność wykraczającą poza dopuszczany przepisami Ustawy zakres będzie sankcjonowana brakiem prawa do stosowania zwolnień i odliczeń, o których mowa w art. 17–18f ustawy o CIT, czyli np. ulgi B+R, IP Box czy ulgi na złe długi.

Beneficjenci FR, tj. fundator i osoby, które można zaliczyć do zerowej grupy podatkowej w stosunku do fundatora w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie, pasierb, ojczym i macocha) będą zwolnieni z podatku PIT z tytułu otrzymanych od FR świadczeń. Pozostałe osoby uzyskujące świadczenia od FR będą zobowiązane zapłacić 15% podatek PIT.

Ustawa została już podpisana przez Prezydenta.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.