Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 21 grudnia 2023 roku wydał długo wyczekiwany wyrok w sprawie opodatkowania VAT wynagrodzeń członków zarządu (sprawa C-288/22). Kwestia tego, czy członek zarządu prowadzi działalność gospodarczą, a zatem, czy jest podatnikiem VAT jest dyskusyjna na gruncie podatku VAT w wielu państwach członkowskich UE, a wcześniej nie została ostatecznie rozstrzygnięta.

Przytoczony wyrok odnosi się do członka zarządu kilku spółek akcyjnych prawa luksemburskiego, którego obowiązki obejmowały m.in. przyjmowanie sprawozdań od kadry kierowniczej lub przedstawicieli danych spółek, podejmowanie decyzji odnośnie rachunkowości czy też strategii działania. Wykonywane przez członka zarządu czynności wzbudziły zainteresowanie luksemburskich organów podatkowych, które uznały, że prowadził on działalność gospodarczą a jego wynagrodzenie w 2019r. podległo opodatkowaniu podatkiem VAT.

Rozstrzygając sprawę TSUE skupił się przede wszystkim na ustaleniu czy spełnione są przesłanki do uznania, iż członek zarządu spełnia definicję podatnika VAT i czy można uznać że prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu Dyrektywy VAT.

Trybunał przyznał, iż dla uznania że członek zarządu prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT musi wystąpić:

  • świadczenie usług za wynagrodzeniem – tutaj kwestia sposobu ustalania wynagrodzenia (ryczał/procent) nie była sporna, wątpliwość mogą budzić jednak okresy, w których wynagrodzenie nie wystąpi (brak zysku=brak wynagrodzenia) a usługi będą świadczone;
  • charakter stały – o stałości przemawia m.in. odnawialna kadencyjność funkcji członka zarządu;
  • wykonywanie działalności w sposób samodzielny i ponoszenie ryzyka tej działalności – TSUE uznał, iż członek zarządu, mimo tego, że swobodnie zarządzał swoim czasem pracy, za co otrzymywał wynagrodzenie, nie działał  na własną rzecz i we własnym imieniu. Tak długo jak członek zarządu nie ponosi własnego ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności osobistej, nie można uznać, że prowadzi działalność gospodarczą. Sam udział w zyskach spółki nie może być utożsamiany z przyjęciem na siebie przez członka zarządu ryzyka zysku i straty.

Trybunał uznał zatem, że w związku z art.9 ust.1 Dyrektywy VAT członek zarządu nie prowadził działalności w sposób samodzielny. Oznacza to, że otrzymywane przez niego wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wyrok zapadł co prawda w sprawie spółki luksemburskiej, ale ma bezpośrednie zastosowanie w krajach UE ze względu na wspólny system podatku od wartości dodanej. Warto wziąć pod uwagę wskazane przez TSUE przesłanki uznania, kiedy członek zarządu jest podatnikiem VAT, przy ustalaniu indywidualnych warunków współpracy dla członkiem zarządu.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.