W związku ze zbliżającym się zamknięciem roku obrotowego zwracamy uwagę, że niektóre przepisy ustawy o CIT warunkują skorzystanie z wprowadzonych nimi preferencji od odpowiedniego:

  • ujęcia wyniku finansowego w księgach rachunkowych oraz
  • zgodnego z brzmieniem tych przepisów przygotowania uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Omyłki w tym zakresie mogą skutkować utratą preferencji podatkowych.

Przykładem takiego przepisu jest art. 15cb ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem na określonych w nim warunkach istnieje możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów tzw. hipotetycznych odsetek, tj. kwoty odpowiadającej iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty:

  • dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub
  • zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Możliwość rozpoznania tzw. hipotetycznych odsetek jako kosztów uzyskania przychodów przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów z tytułu hipotetycznych odsetek odliczona w roku podatkowym nie może jednak przekroczyć kwoty 250 000,00 zł. Ulga nie ma zastosowania do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej. Hipotetyczne odsetki można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów pod warunkiem, że zwrot dopłat lub podział i wypłata zysku nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym:

  • dopłata została wniesiona do spółki albo
  • została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.

Aby skorzystać z tej preferencji podatnik musi wypełnić zarówno warunki określone w art. 15cb ustawy o CIT, jak też dokonać odpowiedniego ujęcia bilansowego (prawidłowego księgowania) wyniku oraz zadbać o prawidłowe przygotowanie stosownych uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników związanych z zamknięciem roku. Przykładowo, aby móc skorzystać z preferencji z art. 15cb ustawy o CIT istotne jest powzięcie uchwały o podziale zysku, w której zawarte zostaną odpowiednie postanowienia, tj. poza powzięciem uchwały o zatrzymaniu zysku w spółce konieczne jest także wskazanie, iż zysk ten zostanie przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Omawiane zagadnienie może dotyczyć także innych preferencji podatkowych, w tym przykładowo ulgi, o której mowa w art. 15 ust. 1hb ustawy o CIT, polegającej na możliwości zaliczenia przez podatników do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.