W dniu 8 września 2021 r. Ministerstwo Finansów zaprezentowało zmiany w projekcie ustawy wprowadzającej tzw. „Polski Ład”, które są wynikiem konsultacji społecznych. Zmiany w projekcie ustawy obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

 • „rozszerzoną rezydencję podatkową”:
  • doprecyzowano, że zagraniczna spółka może być uznana za polskiego rezydenta podatkowego w przypadku, gdy sprawy podatnika są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły z terytorium Polski (pierwotnie planowano, że dla rozpoznania po stronie spółki nieograniczonego obowiązku podatkowego CIT w Polsce wystarczy polska rezydencja podatkowa członka zarządu, rady nadzorczej lub organu stanowiącego),
 • składki ubezpieczeniowe:
  • składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym PIT ma być ustalona na poziomie 4,9% dochodu zamiast pierwotnie planowanych 9% (MF nie zrezygnowało natomiast z zakazu odliczenia składki zdrowotnej od podatku przez wszystkich podatników PIT),
  • precyzyjnie określono podstawę wymiaru składki zdrowotnej przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową,
  • ujednolicono i wydłużono terminy płatności składek zdrowotnych i społecznych – do dnia następnego miesiąca,
 • rozliczanie ulg:
  • okres rozliczenia ulgi na ekspansję, ulgi na zabytki, ulgi na terminal oraz ulgi na prototyp ma zostać wydłużony do 6 lat,
 • „estoński CIT”:
  • obciążenie CIT przy wypłacie zysku przez podatników innych niż „mali podatnicy” ma się zmniejszyć z 30% do 25%.

Ponadto, do projektu „Polskiego Ładu” wprowadzono nową zmianę – tzw. „podatek od wielkich korporacji” dla spółek kapitałowych i podatkowych grupy kapitałowych wykazujących stratę lub dochód w wysokości mniejszej niż 1% przychodu z działalności operacyjnej (z wyłączeniem startupów, przedsiębiorstw finansowych, przedsiębiorstw przechodzących przejściowe trudności oraz podatników o prostej strukturze). Podatek ma być należny w wysokości 0,4% przychodów i 10% tzw. wydatków „nadmiarowych” (do których mają zaliczać się koszty finansowania dłużnego, koszty usług niematerialnych i prawnych, nieamortyzowane WNiP).

Komunikat MF nie wskazuje natomiast, aby wprowadzono niezbędne poprawki do innych ważnych zmian przewidzianych w projekcie „Polskiego Ładu” (w szczególności w zakresie tzw. „ukrytej dywidendy”, zmiany przepisów dot. limitowania kosztów finansowania dłużnego oraz rozliczeń podatkowych grup kapitałowych).

WTS&SAJA wzięła udział w konsultacjach społecznych, wskazując i uzasadniając potrzebę istotnej modyfikacji projektu „Polskiego Ładu” m.in. w obszarach wskazanych powyżej.

O dalszym postępie prac legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.