Wraz z wprowadzeniem nowych regulacji do krajowego porządku prawnego w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 429, str. 1) powstaje nowy obowiązek sporządzenia, publikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe prowadzące działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej. Obowiązkiem zostaną objęte jednostki dominujące najwyższego szczebla oraz jednostki samodzielne, których przychody w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub rocznym sprawozdaniu finansowym przekraczają dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 mln PLN. Obowiązkiem tym mogą być także objęte jednostki zależne i oddziały po spełnieniu wymogów przewidzianych w zmienianej ustawie.

Sprawozdanie o podatku dochodowym ma być składane przez kierownika jednostki do właściwego rejestru sądowego oraz zamieszczane na stronie internetowej jednostki w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Regulacje będą mieć zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.